เทพประจําวันเกิด

เมื่อเราเริ่มเกิดมาก็ถูกกำหนดดวงชะตาไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเวลาเกิด วันเกิด เดือนเกิดหรือปีเกิด ซึ่งทั้งหมดนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเลยล่ะ และเชื่อว่าน้อยคนนักที่ที่จะรู้ว่าเทพองค์ใดที่เป็น เทพประจําวันเกิด ของเรา วันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับ เทพประจําวันเกิด ของคนทั้ง 7 วัน และมีวิธีบูชาให้ถูกวิธีเพื่อชีวิตที่เฮงและดียิ่งขึ้นไป

๑. เทพประจําวันเกิด : วันอาทิตย์

พระสุริยะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันอาทิตย์มีผิวกายสีแดง อาภรณ์เครื่องประดับเป็นทับทิมแดง มีราชสีห์เป็นพาหนะ และเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางทิศอีสานของจักรวาล มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

คาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตร
เทวะราชา ระวิเทโว รัตตะวัณโณ ปะทะมะราคะวัตถิโก สีหะวาหะนัง กัตะวาจักกะวาลานุยันโต อิสานะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตรวันละ ๖ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร มีอำนาจและโชคลาภเสริมดวงชะตาชีวิตให้สูงขึ้น

๒. เทพประจําวันเกิด : วันจันทร์

พระจันทะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันจันทร์มีผิวกายสีขาว อาภรณ์เครื่องประดับก็เป็นสีขาว มีม้าเป็นพาหนะและเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศบูรพาของจักรวาล มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออก

คาถาบูชาพระจันทะเทพบุตร
เทวะราชา จันทะเทโว ปิตะทานะวัณโณ ปิตะทานะวัตถิโก อัสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปาจินะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระจันทะเทพบุตรวันละ ๑๕ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร มีเสน่ห์นิยมและช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น

๓. เทพประจําวันเกิด : วันอังคาร

พระภุมมะเทพบุตร มีผิวกายสีชมพูมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีชมพู มีกระบือเป็นพาหนะ และเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอาคเนย์ของจักรวาล มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

คาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตร
เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ ชัมพุวัตถิโก มะหิสสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อาคะเณยยะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตรวันละ ๘ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ศัตรูคิดร้ายย่อมพินาศ ภูตผีปิศาจไม่กล้ามารบกวน

๔.เทพประจำวันพุธ

พระวุธะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันพุธมีผิวกายสีเขียว มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีเขียว มีช้างเป็นพาหนะ และเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศทักษิณของจักรวาล มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศใต้

คาถาบูชาพระวุธะเทพบุตร
เทวะราชา วุธะเทโว หะริตะวัณโณ หะริตะวัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระวุธะเทพบุตรวันละ ๑๗ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร เสริมส่งดวงชะตาชีวิตให้สูงขึ้น กิจการงานเจริญรุ่งเรือง

๕. เทพประจําวันเกิด : วันพฤหัสบดี

พระคุรุเทพบุตร เทพประจำวันพฤหัสบดีมีผิวกายสีเหลืองมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีเหลือง มีกวางทองเป็นพาหนะและเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศปัจจิมของจักรวาล มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตก

คาถาบูชาพระคุรุเทพบุตร
เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ ปิตะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต ปัจฉิมะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระคุรุเทพบุตรวันละ ๑๙ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร จะเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศมีอายุยืนยาวและเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น

๖. เทพประจําวันเกิด : วันศุกร์

พระสุกกะเทพบุตร เป็นเทพประจำวันศุกร์มีผิวกายสีน้ำเงิน มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีน้ำเงิน มีโคอุสุภราชเป็นพาหนะ และเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศอุดร มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศเหนือ

คาถาบูชาพระสุกกะเทพบุตร
เทวะราชา สุกกะเทโว นีละวัณโณ นีละวัตถิโก อุสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต อุตตะระทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระสุกกะเทพบุตรวันละ ๒๑ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ทำให้เกิดความสุขสวัสดีมีศิริมงคลและโชคลาภเสริมดวงชะตาราศีให้แก่กล้าขึ้น

๗. เทพประจําวันเกิด : วันเสาร์

พระสุระเทพบุตร เป็นเทพประจำวันเสาร์มีผิวกายสีดำมีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีดำ มีเสือเป็นพาหนะ และเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศหรดี มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

คาถาบูชาพระสุระเทพบุตร
เทวะราชา สุระเทโว กาฬะวัณโณ กาฬะวัตถิโก พะยัคฆะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต หะระติทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระสุระเทพบุตรวันละ ๑๐ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร ป้องกันศัตรูหมู่มารไม่ให้มารบกวน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีตบะเดชะเข้มแข็งขึ้น

๘. เทพประจําวันเกิด : วันราหู (วันพุธกลางคืน)

พระอะสุรินทะราหูเทพบุตร มีผิวกายดำมืด มีอาภรณ์เครื่องประดับเป็นสีทองสำริด มีครุฑเป็นพาหนะและเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านทิศพายัพของจักรวาล มีอำนาจหน้าที่ท่องเที่ยวตรวจตรารักษาจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คาถาบูชาพระอะสุรินทะราหูเทพบุตร
เทวะราชา อะสุรินทะราหู กาฬะวัณโณ สุวัณณาภะระณิโก สุปัณณะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต วายะวะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งนโม ๓ จบ สวดอิติปิโส ๙ จบ สวดคาถาบูชาพระอะสุรินทะราหูเทพบุตรวันละ ๑๒ จบ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยกำจัดปัดเป่าเสนียดจัญไร ศัตรูหมู่มารเกรงกลัวมีอำนาจตะบะเดชะมาก โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนอิทธิพลของเทพประจำวันเกิด

สามารถรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกที่นี่

อ้างอิง : คลิกที่นี่

 

เป็นกำลังใจช่วยแชร์หน่อยค่ะball